RIP Heinz Jahn

Den Tornado Team Hamm huet dei traurech Pflicht den Doud vun hierem Grënnungsmember, laangjährechen Member a virun allem Frënd, den Härr Heinz Jahn matzedeelen.

Hien huet dem Veraïn ëmmer gehollef wou e konnt, huet iwwerall seng gudd Laun verbréed an huet och nie gefeehlt wann et eppes ze feiere ginn ass oder den Tornado ee grousst Event organiséiert huet.

Mir wärten hien ëmmer an Erënnerung behaalen!